همان طور که در مقالات پیشین گفته شد ، اولین هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی، به ثبت تعاونی مبادرت کند ؛ برای این منظور در نخستین جلسه خود پس از انتخاب مدیر عامل به یکی از اعضا یا به مدیر عامل با حق توکیل غیر وکالت می دهد تا برای ثبت تعاونی اقدامات لازم را عملی سازد.
عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل می تواند در صورت لزوم با استفاده از حق توکیل غیر ، وکیلی انتخاب و به موجب قراردادی که با وی منعقد می کند ، انجام اقدامات لازم و ثبت تعاونی را به وی واگذار کند ؛ در این صورت پرداخت حق الوکاله مربوط برعهده تعاونی خواهد بود.

    اخذ پروانه تاسیس در تعاونی ها

هیئت مدیره تعاونی پس از ثبت باید از وزارت تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد.
مدارک لازم برای اخذ پروانه تاسیس عبارت است از :
- فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است ( اصل مدارک نیز باید برای ملاحظه ارائه شود ) ؛
- نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است ؛
- تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان وزارت تعاون نوشته شده است. وزارت تعاون پس از بررسی ، پروانه تاسیس شرکت تعاونی را صادر و ابلاغ می کند. لازم به یادآوری است که شرکت های تعاونی ، اعم از تولیدی و توزیعی ، علاوه بر اخذ مجوز تشکیل و تاسیس از وزارت تعاون ، باید برای انجام فعالیت ، حسب قوانین و مقررات مربوط از دستگاه های ذی ربط نیز مجوز لازم اخذ کنند.

    نمونه پروانه تاسیس تعاونی

بسمه تعالی
تعاونوا علی البر و اتقوی
وزارت تعاون
پروانه تاسیس
شماره : .........................                                                    کد:..............................
تاریخ : .........................
با تاییدات خداوند تبرک و تعالی و با استناد به ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نیز با توجه به مجوز ثبتی شماره .............................. مورخ ...................... این پروانه به نام شرکت / اتحادیه تعاونی .......................... با مشخصات ذیل به منظور استفاده از مزایای قانونی بخش تعاونی صادر می گردد .
1. مرکز اصلی شرکت : .........................
2. نوع فعالیت :..................................
3. سرمایه اولیه : ...............................
4. تعداد اعضای اولیه : ........................
اداره کل / اداره تعاون
از همراهیتان سپاسگزاریم.