کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط ذیل باشند صادر می گردد.
تبصره-کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاَ از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی:
اول -اشخاص حقیقی:
1-داشتن حداقل 21 سال تمام
2-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
3-عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه
4-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
5-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت،اعم از ملکی یا استیجاری
6-داشتن دفاتر قانونی و اظهارنامه ثبتی
7-داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
8-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
9-نداشتن محکومیت موثر کیفری
دوم-اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
-1داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
2-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
3-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

سوم-اشخاص حقوقی(اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند)
1-مدیران عامل،رئیسان هیات مدیره ی شرکت حسب مورد باید دارای شرایط مقرر در بند های 9-8-7-2-1 بند اول(الف) و بند دوم(ب) باشند.
2-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع،مشمول محدودیت های بند اول(الف) نخواهند بود.
3-مدیران شرکت های دولتی،شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد،از ارائه گواهی موضوع بند اول(الف) معاف خواهند بود.
4-شرکت ها باید واجد شرایط مقرر در بندهای 8-6-5-4 بند اول(الف) باشند.

چهارم-مدارک لازم برای تشکیل پرونده کارت بازرگانی(شخص حقوقی)
-تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق
-دو برگ اصل اظهارنامه ثبت در دفتر تجارتی که به گواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد.
-داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
-دو برگ فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکت
-فتوکپی شرکت نامه(در مورد شرکت های بامسئولیت محدود)
-دو برگ فتوکپی روزنامه رسمی در مورد آگهی روزنامه تاسیس شرکت و آگهی هر نوع تغییرات و دو برگ فتوکپی اساسنامه شرکت
-اصل و فتوکپی گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل
-دو سری فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل(حداقل سن 18 سال تمام) و  روئت اصل آن
-اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت(فرم الف)
-عکس شش در چهار مدیر عامل چهار قطعه(جدید،تمام رخ،ساده)
-دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی برای آقایان و روئت اصل آن
-فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار(رسمی یا عادی که در صورت عادی بودن اجاره نامه،روئت اصل سند مادر الزامی است) و چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد ارائه اظهارنامه ی کتبی سایر مالکین نیز الزامی است.
-فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی(فرم ب) . تکمیل فرم فارسی-لاتین
-تکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیر عامل توسط دفاتر رسمی یا تصدیق آن توسط کارگاه(برای واحدهای تولیدی)
-دو برگ از اصل و فتوکپی فیش بانکی به مبلغ 400.000 ریال
-برای اشخاص غیر ایرانی علاوه بر ارائه کلیه مدارک فوق به استثنای تیترهای 11 و 9و8و7 ارائه تایید صلاحی مدیران خارجی از طریق سفارت خانه کشور متبوعشان و فتوکپی پروانه کار و اقامت معتبر الزامی است.
تذکر:
1-عدم اشتغال تمام وقت در دستگاه های دولتی(قوای سه گانه)بجز مدیران شرکت های دولتی
2-در صورتی که مدیر عامل نتواند برای انجام امور مربوط،شخصاَ مراجعه نماید مراجعه کننده ی دیگر ملزم به ارائه وکالت رسمی یا معرفی نامه از طرف شرکت می باشد.
3-هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد

پنچم-مدارک لازم برای تشکیل پرونده کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی(شخص حقیقی)
-دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفتر تجاری که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.
-اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه
-دو سری فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه(سن متقاضی حداقل 18 سال تمام) و روئت اصل آن
-عکس شش در چهار ،چهار قطعه(جدید،تمام رخ،ساده)
-اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی(فرم الف)
-دو سری فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان و روئت اصل آن
-فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار با توجه به توضیحات تیتر 12 چهارم
-فرم های تکمیل شده مشخصات بازرگانی(فرم ب) و تکمیل فرم فارسی-لاتین
-فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی(فرم ب) و تکمیل فرم فارسی-لاتین
-فرم تکمیل شده مشخصات فردی و اعلام معرفین(فرم ج)/یا تصویر مدارک دانشگاهی ) یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
-تکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا آن توسط دفاتر اسناد رسمی(فرم د)
-داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
-فتوکپی موافقت اصولی معتبر و یا پروانه بهره برداری و یا کارت شناسایی کارگاه(برای واحدهای تولیدی)
-فیش واریزی مبلغ 400.000 ریال بابت صدور کارت
-برای اشخاص غیر ایرانی علاوه بر ارائه کلیه مدارک فوق به استثنای تیتر هایی 9 و 6 و 5و 3و 2 ارائه تاییدیه صلاحیت آنان از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان و فتوکپی پروانه کار و اقامت پروانه معتبر الزامی است.