آیا میدانید با ثبت شرکت میتوانید به چه کارهایی بپردازید؟ هرکسی با هرسرمایه ای با رعایت قوانین مربوطه میتوانید اقدام به ثبت شرکت و موسسه نماید.

(بر اساس قانون تجارت ، مصوب 1311/2/13)

تاجر : کسی که شغل و کارش، معاملات تجاری باشد به نام " تاجر" شناخته میشود.

معاملات تجاری شامل موارد زیر است :

    خرید یا تولید هر کالا برای فروش یا اجاره
    حمل نقل از طریق راه خشکی، آبی، هوایی
    واسطه گری (دلالی ، حق العمل کاری ، عاملی ) و متصدی هرنوع تاسیساتی در جهت انجام امور تجاری
    تاسیس هر قسم کارخانه (نباید برای رفع حوائج شخصی باشد)
    حراجی
    نمایشگاههای عمومی
    صرافی و بانکی
    معاملات برواتی
    بیمه بحری و غیر بحری
    کشتی سازی ، خرید و فروش کشتی ، کشتی رانی ، و معاملات مربوطه